Cine sunt beneficiarii?

Pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței, cu energie termică, gaze naturale, energie electrică sau combustibili solizi familiile/persoanele singure, care se încadrează în plafoanele de venit pe persoană, numai pentru locuința de domiciliu sau, după caz, de reședința acestora, dacă nu dețin bunuri mobile/imobile, care conduc la respingerea acordării ajutorului.

Condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau reședința valabilă în Făgăras în perioada sezonului rece (noiembrie – martie), pe baza cererii și declarației pe propria răspundere, însoțită de actele necesare. În stabilirea venitului net mediu lunar pe membru de familie și, după caz, al persoanei singure, se iau în calcul toate veniturile realizate de membrii acesteia în luna anterioară depunerii cererii.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singură dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, începând cu luna depunerii cererii tip (descarcă aici), pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective, iar pentru cei care au depus documentele după data de 20, începând cu luna următoare.

Orice modificare, privind numărul de membrii sau venitul realizat se comunică printr-o nouă cerere pentru modificarea cererii (descarcă aici) de acordare a unor drepturi de asistență socială care va cuprinde în mod obligatoriu actele care dovedesc respectivele modificări.

Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării ajutorului pentru încălzirea locuinței

Bunuri imobile

 1. Clădiri sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
 2. Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală. Fac excepţie terenurile din zonele colinare sau de munte care nu au potenţial de valorificare prin vânzare/construcţie producţie agricolă

Bunuri mobile

 1. Autoturism/autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap sau destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile;
 2. Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani;
 3. Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze;
 4. Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării”;
 5. Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată;
 6. Utilaje de prelucrare agricolă: presă de ulei, moară de cereale;
 7. Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric.

Depozite bancare

  1. Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei, cu excepţia dobânzii.

Terenuri/animale şi/sau păsări

 1. Suprafeţe de teren, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respectiv suma de 2.500 euro pentru familie.

Mențiuni referitoare la locuință:

 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția cu destinația de locuință aflată în proprietatea titularului ajutorului ori închiriată sau asupra căreia exercită un drept de folosință în condițiile legii, situată la adresa înscrisă în actele de identitate ale membrilor de familie sau, după caz, adresa la care persoanele sunt înscrise în cartea de imobil și sunt luate în calcul la stabilirea cheltuielilor de întreținere a locuinței. Se asimilează locuinței de domiciliu sau reședinței și locuința de necesitate, precum și locuința socială, astfel cum sunt acestea definite potrivit prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
 • Locuința de domiciliu sau de reședință este construcția edificată în condițiile legii**. O construcție edificată fără îndeplinirea formalităților legale nu există cu excepția celor construite într-o perioadă greu de definit dar care figurează în Registrul agricol și, mai mult decât atât, pentru care s-au plătit taxele și impozitele locale;
 • Persoana sau familia care deține pe lângă locuința de domiciliu și o cotă parte dintr-o altă clădire, exceptând anexele sau dependințele, nu poate beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinței indiferent de mărimea cotei;
 • Dacă în aceeași locuință/imobil locuiesc mai multe familii, fără contoare separate pentru energie termică, gaze naturale sau energie electrică la acordarea ajutorului pentru încălzirea locuinței vor fi luate în considerare toate persoanele și veniturile realizate de acestea.

Criterii de eligibilitate, plafoane și cuantumuri

Ajutorul de încălzire se acordă persoanelor cu domiciliul sau resedința valabilă în Făgăraș pe durata acordării ajutorului (noiembrie – martie).

Pentru energie termică ajutorul acordat este procent din consumul mediu lunar de energie termică.

Pe durata sezonului rece pot beneficia de ajutor pentru încălzirea locuinţei, cu gaze naturale, energie termică, energie electrica sau combustibili solizi, persoanele singure, familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună, dacă veniturile cumulate ale persoanei, familiei sau persoanelor care se gospodăresc împreună la aceaşi adresă, se situează sub:

 • 2053 lei pentru persoanele singure beneficiare de încălzire;
 • 1386 lei/membru de familie pentru familiile sau persoanele care se gospodăresc împreună beneficiare de încalzire;

VENITURILE MAXIME PENTRU CARE SE ACORDĂ AJUTORUL PENTRU ÎNCĂLZIREA LOCUINȚEI

Cuantumul ajutorului pentru încălzirea locuinţei, în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

 • între 25 lei – 250 lei/lună pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței gaze naturale;
 • între 50 lei – 500 lei/lună pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie electrică;
 • între 32 lei – 320 lei/lună pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței combustibili solizi şi/sau petrolieri;
 • procent cuprins între 10-100% din valoarea consumului lunar pentru consumatorii vulnerabili care utilizează pentru încălzirea locuinței energie termică în sistem centralizat.

În tabelul de mai jos puteți verifica cât vi se compensează din consum, în funcție de venitul pe membru de familie:

Plafon de venituri/membru familie
(lei)
Procent compensare din suma maximă ce poate fi compensată Compensare direct pe factură Compensare la titular
energie electrică
(lei)
gaze naturale
(lei)
lemne
(lei)
<200 100% 500 250 320
200,1 – 320 90% 450 225 288
320,1 – 440 80% 400 200 256
440,1 – 560 70% 350 175 224
560,1 – 680 60% 300 150 192
680,1 – 920 50% 250 125 160
920,1 – 1.040 40% 200 100 128
1040,1 – 1.160 30% 150 75 96
1160,1 – 1.280 20% 100 50 64
1280,1 – 1.386 10% 50 25 32
1280,1 – 2.053
(ptr persoana singură)
10% 50 25 32

PRECIZARE IMPORTANTĂ: Ajutorul financiar nu se va acorda beneficiarului direct, ci se va scădea din factura care atestă contravaloarea consumului lunar de către furnizori. Excepție face încălzirea locuinței cu lemne sau combustibili petrolieri, unde contravaloarea ajutorului se plătește titularului.

Cuantumul suplimentului pentru energie care se acordat pe tot timpul anului în funcţie de sistemul de încălzire utilizat prin raportare la venituri, este:

 • a) 30 lei/lună pentru consumul de energie electrică; în situația în care singura sursă de energie utilizată este energia electrică, cuantumul suplimentului va fi de 70 lei/lună.
 • b) 10 lei/lună pentru consumul de gaze naturale;
 • c) 10 lei/lună pentru consumul de energie termică;
 • d) 20 lei/lună pentru consumul de combustibili solizi şi/sau petrolieri.

Crititerii de eligibilitate:

  1. Beneficiază de ajutor pentru încălzirea locuinţei familiile ori persoanele singure, cetăţeni români, precum şi cetăţeni străini ori apatrizi, cu domiciliul sau, după caz, resedinţă în România, stabilită în condiţiile legislaţiei române;
  2. Ajutorul pentru încălzirea locuinţei, se acordă familiilor, respectiv persoanelor singure, care se încadrează la punctul precedent, numai pentru locuinţa de domiciliu sau, după caz, de resedinţă a acestora;
  3. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu deţin bunuri mobile/imobile sau terenuri, aşa cum sunt prezentate ele în lista de excluderi;
  4. Solicitanții și celelalte persoane cuprinse în cerere nu deţin depozite bancare de peste 3000 lei;
  5. Foloseşte ca modalitate de încălzire:

IMPORTANT:

În situaţia în care solicitantul este beneficiar sau, după caz, primeşte ajutor social şi/sau alocaţie pentru susţinerea familiei şi solicită ajutorul pentru încălzirea locuinței, acesta completează formularul de cerere prevăzut în anexa nr. 1a la normele metodologice aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, cu modificările şi completările ulterioare.
În această situaţie, la stabilirea dreptului, se iau în considerare documentele doveditoare privind componenţa familiei şi veniturile membrilor acesteia care au fost deja depuse pentru stabilirea dreptului la ajutorul social şi/sau la alocaţia pentru susţinerea familiei.

Termene și proceduri

CERERILE SE DEPUN O SINGURĂ DATĂ PENTRU TOATĂ PERIOADA RECE !

Modalitate de lucru:

  1. Preluarea dosarelor – nu vor fi preluate decât acele dosare care întrunesc cumulativ elementele de mai sus;
  2. Procesarea dosarelor – se vor procesa electronic dosarele eligibile;
  3. Emiterea dispozitiilor – în urma procesării se va stabili daca cererea intruneste conditiile necesare pentru aprobare sau respingere; in cazul aprobarii se
   stabileste procentul ori suma fixă de care beneficiază persoana singura ori familia;
  4. Transmiterea dispoziţiilor – prin posta. Instituţia noastră va comunica beneficiarilor dispozitia de acordare sau, dupa caz, neacordare, modificare, respingere ori suspendare a ajutorului pentru încălzirea locuinţei.

Stabilirea dreptului de acordare se face o singura dată, pe întreaga perioadă a sezonului rece, după urmatoarele reguli:

a. începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;
b. începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data prevăzută la lit. a);
c. începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

Orice modificare se comunica printr-o noua cerere de modificare (descarcă aici) care va cuprinde in mod obligatoriu aceleasi acte ca si cererea initiala!

Acte necesare acordării ajutorului privind încălzirea locuinței în perioada sezonului rece (noiembrie – martie):

 1. copie dupa certificatul de inmatriculare al masinii (talonul masinii) pentru proprietarii de autoturisme.
 2. factura de curent electric, gaze naturale, nu mai veche de 1 luna DOAR pentru cei care au ca principal mod de incalzire curentul electric sau gazele naturale
 3. copie dupa caz: a actului de propietate sau a contractului de închiriere vizat de administraţia financiară valabil pentru perioada în care se solicită ajutorul sau contract de comodat.
 4. copii acte de identitate: buletin de identitate, carte de identitate pentru fiecare membru al familiei din care să rezulte adresa la care se solicită ajutorul de incălzire. In cazul copiilor sub 14 ani se va anexa copia după certificatul de naştere.
 5. adeverinţa venit net (adeverinţă salariu in original – luna anterioara depunerii cererii + bonuri de masă dupa caz pentru salariaţi sau cupon de pensie – luna anterioara depunerii cererii, cupon şomaj (pentru şomeri) , cupon indemnizaţie persoană cu handicap, cupon indemnizaţie pentru creşterea copilului, cupon alocaţie de plasament, cupon pensie alimentară cât şi alte acte doveditoare (adeverinţe, cupoane, mandate) privind toate veniturile obţinute în luna anterioară depunerii cererii menţionate in noile formulare pentru acordarea ajutorului de încălzire .
 6. copie certificat de căsătorie sau sentinţă de divorţ si incredinţare minori plus stabilire pensie alimentară sau certificat de deces pentru persoanele văduve (dacă este cazul) .
 7. adeverinţă de la asociaţia de proprietari/locatari din care să rezulte numele, prenumele, cnp-ul persoanelor înregistrate în cartea imobilului care sunt luate în calcul la cheltuielile de întreţinere (descarcă aici).
 8. cerere acordare a unor drepturi de asistenta sociala (ajutor de incalzire) (descarcă aici)
 9. Pentru SUPLIMENTUL DE ENERGIE este nevoie de factura de gaze naturale, factura de energie electrica

De unde pot fi ridicate formularele?

Formularele pot fi ridicate de la:

 • de la sediul DAS FĂGĂRAȘ (str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr. 8)
 • de pe site-ul www.dasfagaras.ro

Unde se depun cererile?

Cererile si declaratiile pe propria raspundere privind incalzirea locuintei se depun doar la sediul DAS FĂGĂRAȘ (str. TUDOR VLADIMIRESCU, Nr.8)

Formulare si acte necesare (descarcă mai jos)

Formular de contact

Sari la conținut