Începând cu 1 ianuarie 2024 va fi aplicată Legea nr.196/2016, privind venitul minim de incluziune, cu modificările și completările ulterioare, lege care face parte din Programul Național de Redresare și Reziliență (PNNR), capitolul 13, „Reforme Speciale” .

VMI reprezintă un beneficiu de asistență socială acordat familiilor și persoanelor singure aflate în situație de dificultate, în scopul prevenirii și combaterii sărăciei și riscului de excluziune socială.

Odată cu intrarea în vigoare a VMI din Legea 196/2016, acordarea beneficiilor Venitului Minim Garantat (VMG) din Legea 416/2001 și Alocația pentru susținerea familiei (ASF) din Legea 277/2010 se suspendă, urmare a faptului că acestea se abrogă cu data de 01.01.2024. Drept urmare, toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023, pentru continuitatea acordării acestui tip de beneficiu de VMI.

Documentele necesare pentru solicitarea VMI sunt:
 Formular standard de cerere pentru acordare VMI
Declarație pe propria răspundere
Actul de identitate al solicitantului si al membrilor familiei
– Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei
Certificat de naștere pentru fiecare copil
Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei
Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani
Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)
Alte documente specifice situației beneficiarului

Persoanele cu domiciliul sau reședința în Municipiul Făgăraș care beneficiază, în prezent, de ajutor social și/sau alocație pentru susținerea familiei pot depune cererile începând cu luna noiembrie 2023, la Direcția de Asistență Socială Făgăraș – Serviciul de Asistență și Prestații Sociale

Ce este venitul minim de incluziune (VMI)?
Un beneficiu de asistență socială care combină ajutoarele sociale existente.

Sprijin pentru incluziune
Are ca scop prevenirea și combaterea sărăciei și a riscului de excluziune socială și înlocuiește ajutorul social acordat anterior pentru asigurarea venitului minim garantat (VMG).

Sprijin pentru familiile cu copii
Se acordă familiilor cu copii aflați în întreținere cu vârsta de până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind alocația pentru susținerea familiei (ASF).

Cine poate solicita VMI?
VMI poate fi solicitat atât de persoanele singure, cât și de familiile care îndeplinesc condițiile de acordare* potrivit legii.

*Solicitanții VMI trebuie să îndeplinească condițiile generale și specifice (pentru ajutorul de incluziune și respectiv, pentru ajutorul pentru familia cu copii) prevăzute de lege pentru fiecare componentă a VMI.

 

Înregistrarea solicitanților
Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

 • Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 313 lei/lună/membru de familie sau 456 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.
 • Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 313 lei/lună/membru de familie, iar în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 456 lei/lună.

*Dacă din calcul rezultă o sumă mai mică de 50 de lei, atunci se acordă 50 de lei.

 

Cuantumuri VMI AJUTOR DE INCLUZIUNE – 01.03.2024  – Legea 196/2016 și HG 1154/16.09.2022

 • Formula de calcul a ajutorului de incluziune este :

                (Cmax – Vaj) × Dfam = Cajinc

 • Cmax – reprezintă cuantumul maxim al ajutorului de incluziune prevăzut de lege (346 lei/lună/membru de familie), pentru persoana singură cu vărsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 504 lei)
 • Vaj – reprezintă venitul net ajustat/membru de familie
 • Vaj = Venitul total al familiei   ;   Ex:  250 lei  = 100 lei 

                                    Dfam                                        2,5

 • Dfam – reprezintă dimensiunea familiei (1 – pentru persoana singură sau pentru un singur membru de familie și 0,5 – pentru fiecare persoană în plus, adult sau copil din familie)
 • Exemplu: nr. persoane = 4 – din care 2 adulți și 2 copii
 • Suma coeficienților de echivalență = 1+0,5+0,5+0,5 = 2,5

 

 • – 1 pers – (346 lei – 0 lei) × 1 = 346 lei
 • – 2 pers – (346 lei – 0 lei) × 1,5 = 519 lei
 • – 3 pers – (346lei – 0 lei) × 2 = 692 lei
 • – 4 pers – (346lei – 0 lei) × 2,5 = 865 lei
 • – 5 pers – (346 lei – 0 lei) × 3 = 1037 lei
 • – 6 pers – (346 lei – 0 lei) × 3,5 = 1210 lei
 • – 7 pers – (346 lei – 0 lei) × 4 = 1383 lei
 • – 8 pers – (346lei – 0 lei) × 4,5 = 1556 lei
 • – 9 pers – (346 lei – 0 lei) × 5 = 1728 lei
 • – 10 pers – (346 lei – 0 lei) × 5,5 =1902 lei

 

 • Exemplu: nr. persoane = 2 – din care 1 adult și 1 copil ( Dfam =1,5), iar venitul net lunar al familiei este 150 lei – pensie alimentară, atunci ajutorul de incluziune este :

         (Cmax – Vaj) × Dfam = Cajinc

 • [(346 lei – (150 lei : 1,5)] × 1,5 = (346 – 100) × 1,5 = 246 × 1,5 = 369 lei

 

 

 • Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:
 • Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii, începând cu data de 01.01.2024 este:
 • 122 lei, pentru familia cu un copil;
 • 244 lei, pentru familia cu 2 copii;
 • 366 lei, pentru familia cu 3 copii;
 • 488 lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 313 lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii, începând cu data de 01.01.2024 este:
 • 137 lei, pentru familia cu un copil;
 • 274 lei, pentru familia cu 2 copii;
 • 410 lei, pentru familia cu 3 copii;
 • 547 lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.
 • Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 lei/lună și până la 797 lei/lună inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii, începând cu data de 01.01.2024 este:
 • 97 lei, pentru familia cu un copil;
 • 194 lei, pentru familia cu 2 copii;
 • 291 lei, pentru familia cu 3 copii;
 • 387 lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți
 • Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 314 lei/lună și până la 797 de lei/lună inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii, începând cu data de 01.01.2024 este:
 • 125 lei, pentru familia cu un copil;
 • 245 lei, pentru familia cu 2 copii;
 • 370 lei, pentru familia cu 3 copii;
 • 490 lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți

 

Cuantumuri VMI AJUTOR PENTRU FAMILIA CU COPII – 01.03.2024 – Legea 196/2016 și HG 1154/16.09.2022

 1. Pentru familia (soț și soție, uniune consensuală – concubinaj)

 

Venituri de la 0 lei până la 346 lei inclusiv:

– 135 lei pentru familia cu 1 copil

– 270 lei pentru familia cu 2 copii

– 405 lei pentru familia cu 3 copii

– 539 lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți copii

 

 

 

Venituri de la 347 lei până la 879 lei inclusiv :

– 108 lei pentru familia cu 1 copil

– 215 lei pentru familia cu 2 copii

– 322 lei pentru familia cu 3 copii

– 428 lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți copii

 1. Pentru familia monoparentală (persoana singură)

 

Venituri de la 0 lei până la 346 lei inclusiv :

– 152 lei pentru familia cu 1 copil

– 303 lei pentru familia cu 2 copii

– 453 lei pentru familia cu 3 copii

– 604 lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți copii

Venituri de la 347 lei până la 879 lei inclusiv :

– 138 lei pentru familia cu 1 copil

– 271 lei pentru familia cu 2 copii

– 409 lei pentru familia cu 3 copii

– 541 lei pentru familia cu 4 copii sau mai mulți copii

Precizări:

Pentru calculul venitului net lunar ajustat se iau în considerare toate sumele primite/realizate de persoana singură, respectiv de fiecare membru al familiei în luna anterioară solicitării VMI, cu excepția următoarelor venituri:

 1. sumele primite cu titlu de prestații sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 2. alocație de stat pentru copii acordată în baza Legii nr. 61/1993 privind alocație de stat pentru copii, republicată, cu modificările ulterioare;
 3. sumele acordate ca burse sau alte forme de sprijin financiar destinate exclusiv pentru susținerea educației preșcolarilor, elevilor și studenților, prin programe ale Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, altor instituții publice și private, inclusiv organizații neguvernamentale;
 4. sumele primite din activitatea desfășurată ca zilier, în condițiile Legii nr. 52/2011 privind exercitarea unor activități cu caracter ocazional desfășurate de zilieri, republicată, cu modificările și completările

 

ulterioare, precum și cele obținute în calitate de prestator casnic în baza Legii nr. 111/2022 privind reglementarea activității prestatorului casnic;

 1. sumele primite de persoanele apte de muncă din familie ca urmare a participării la programe de formare profesională organizate în condițiile legii, dacă acestea nu au titlu de venituri salariale;
 2. sumele primite ocazional din partea unor persoane fizice ori juridice, precum și sumele cu titlu de ajutor de urgenta primite de la bugetul de stat sau local.
 3. stimulentul educațional acordat potrivit prevederilor Legii nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, republicată, sub formă de tichet social pentru stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor proveniți din familii defavorizate;
 4. sumele ocazionale acordate de la bugetul de stat sau bugetele locale cu caracter de despăgubiri ori sprijin financiar pentru situații excepționale;
 5. ajutorul pentru încălzirea locuinței și suplimentul pentru energie acordate în baza Legii nr. 226/2021, cu modificările ulterioare;
 6. indemnizația lunară de hrană acordată în baza Legii nr. 584/2002 privind măsurile de prevenire a răspândirii maladiei SIDA în România și de protecție a persoanelor infectate cu HIV sau bolnave de SIDA, cu modificările și completările ulterioare, și indemnizația lunară de hrană prevăzută de Legea nr. 302/2018 privind măsurile de control al tuberculozei;
 7. sumele primite cu titlu de sprijin, asigurate din bugetul de stat sau fonduri nerambursabile, acordate în baza legii sau în baza programelor operaționale aprobate.

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ținând-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure, cuprinse în Lista bunurilor ce conduc la excluderea acordării venitului minim de incluziune. Lista poate fi consultată mai jos.

În situația în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista menționată aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obținută în urma cedării dreptului de folosință a bunului/bunurilor.

În cazul familiei care locuiește și gospodărește împreună cu alte familii ori persoane singure și contribuie împreună la achiziționarea sau realizarea unor bunuri și a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât și partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

 

PRECIZĂRI SUPLIMENTARE

 

 • Lista bunurilor care conduc la excluderea acordării VMI:

Stabilirea dreptului la venit minim de incluziune se realizează ținându-se seama de bunurile familiei sau, după caz, ale persoanei singure.

Bunurile ce conduc la excluderea acordării VMI sunt următoarele:

A.Bunuri imobile

 • Clădiri, alte spații locative în afara locuinței de domiciliu, precum și terenuri situate în intravilan cu suprafața de peste 1.200 mp în zona urbană şi 500 mp în zona rurală, în afara terenurilor de împrejmuire a locuinței și a curții aferente.

Persoana sau familia care deține, pe lângă locuința de domiciliu, o cotă parte dintr-o altă clădire/spațiu locativ/imobil poate beneficia de venit minim de incluziune indiferent de mărimea cotei, dacă prin această posesiune nu poate valorifica bunul respectiv.

B.Bunuri mobile

 • Mai mult de un vehicul cu o vechime mai mare de 10 ani, cu drept de circulație pe drumurile publice.
 • Autovehicul cu drept de circulație pe drumurile publice cu o vechime mai mică de 10 ani, cu excepția celor utilizate si/sau adaptate pentru transportul persoanelor cu dizabilități.
 • Șalupe, bărci cu motor, iahturi sau alte tipuri de ambarcațiuni, cu excepția celor necesare pentru transport în cazul persoanelor care locuiesc în aria Rezervației Biosferei Delta Dunării.
 1. Depozite bancare
 • Cel puțin unul dintre membrii familiei deține, în calitate de titular, unul sau mai multe conturi/depozite bancare, a căror sumă totală este mai mare de 3 ori față de valoarea câștigului salarial mediu brut prevăzut de Legea asigurărilor sociale de stat.

În situaţia în care unul sau mai multe bunuri cuprinse în lista menționată aflate în proprietatea persoanei singure/familiei beneficiare de venit minim de incluziune, este dat/sunt date în închiriere/arendă/concesiune, acest bun/aceste bunuri va fi luat/vor fi luate în calcul pentru persoana/familia care îl are/le are în închiriere/arendă/concesiune, iar pentru proprietarul de drept se va lua în calcul valoarea obţinută în urma cedării dreptului de folosinţă a bunului/bunurilor.

În cazul familiei care locuieşte şi gospodăreşte împreună cu alte familii ori persoane singure şi contribuie împreună la achiziţionarea sau realizarea unor bunuri şi a unor venituri din valorificarea acestora ori la consumul acestora, la stabilirea veniturilor familiei se iau în considerare atât veniturile nete lunare proprii, cât şi partea ce îi revine de drept din veniturile lunare nete, realizate în comun de persoanele din gospodărie.

 • Obligaţiile titularului:
 • Titularul venitului minim de incluziune are obligația să comunice primăriei (DAS Făgăraș) în a cărei rază teritorială își are domiciliul sau reședința, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi/sau numărul membrilor familiei, în termen de cel mult 10 zile lucrătoarede la data la care a intervenit modificarea prin depunerea declarației pe proprie răspundere privind modificările intervenite.
 • Persoanele singure şi familiile beneficiare de venit minim de incluziune au obligația să depună la primărie (DAS Făgăraș), din6 în 6 luni, declarația pe propria răspundere.
 • Persoanele apte de muncă care nu obţin venituri în baza unui contract individual de muncă, raport de serviciu sau altă formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activități agricole, așa cum sunt acestea definite de Legea nr. 227/2015, cu modificările şi completările ulterioare, au obligația să se prezinte, ori de câte ori sunt solicitate de agenţia teritorială pentru ocuparea forței de muncă în a cărei evidență sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă (AJOFM Făgăraș), în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesională. Verificarea condițiilor privind menținerea statutului de persoane aflate în căutarea unui loc de muncă, faptul că nu au refuzat un loc de muncă oferit ori participarea la serviciile pentru stimularea ocupării forței de muncă şi de formare profesională, se realizează de către agenția teritorială prin SNIAS sau, după caz, pe bază de liste de beneficiari. În cazul persoanelor singure şi familiilor beneficiare ale venitului minim de incluziune care constă exclusiv în ajutor pentru familia cu copii, obligația de mai sus nuse aplică.
 • În cazul familiilor beneficiare de venit minim de incluziune care include componenta de ajutor de incluziune, una dintre persoanele majore apte de muncă din familia respectivă are obligația de a presta lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate și sănătate în muncă. Fac excepție familiile pentru care suma aferentă ajutorului de incluziune este de până la50 de lei. Pentru acestea, orele de muncă se stabilesc trimestrial și se efectuează în oricare dintre lunile trimestrului.

 

ACTE NECESARE ÎNTOCMIRII DOSARULUI PENTRU ACORDAREA VENITULUI MINIM DE INCLUZIUNE:     ( AJUTOR SOCIAL-VMG + ALOCAȚIE DE SUSȚINERE-ASF ) – 01.03.2024 

                    Ajutorul de incluziune – Venitul net lunar ajustat este de până la 346 lei inclusiv sau 504 lei inclusiv pentru persoana singură în vârstă de peste 65 ani

 Ajutorul pentru familia cu copii – Venitul net lunar ajustat este de până la 879 lei 

 

–      CERERE şi DECLARAŢIE TIP (se obţine de la noi)

 • CARTE DE IDENTITATE (C.I.) Soţ, soţie, copii şi CERTIFICATE DE NAȘTERE minori – copii xerox
 • CERTIFICAT DE CĂSĂTORIE – copie xerox; CERTIFICAT DE DECES – copie xerox ( unde este cazul ), CERTIFICAT DE HANDICAP – copie xerox ( unde este cazul )
 • ADEVERINŢE VENITURI : adeverinţe (de la angajator) care să cuprindă veniturile nete şi cotravaloarea bonurilor de masă din luna anterioară depunerii cererii, cupoane pensie(unde este cazul), cupoane de şomaj (unde este cazul), adeverință ANAF cu venitul impozabil realizat pe an, pentru persoana fizică autorizată
 • ADEVERINŢE DE FRECVENTARE A CURSURILOR ŞCOLARE, (pentru copii şcolari 6 ani-18 ani) pentru anul școlar 2023-2024, cu menţiunea dacă repetă sau nu anul şcolar (unde este cazul)
 • ADEVERINŢE DE FRECVENTARE A GRĂDINIȚEI, (pentru copii preşcolari 3ani-6 ani) pentru anul școlar 2023-2024
 • SENTINŢĂ DE DIVORŢ / STABILIRE INCREDINȚARE MINORI (unde este cazul)
 • TALONUL și POLITA DE ASIGURARE A AUTOTURISMULUI – copie xerox ( unde este cazul )
 • POLIȚA DE ASIGURARE OBLIGATORIE A LOCUINȚEI ( unde este cazul )
 • FACTURĂ DE GAZ SAU ELECTRICA – copie xerox ( unde este cazul )

 

 

MATERIALE INFORMATIVE

Formular de contact

Sari la conținut