Ajutorul social se acordă in baza Legii 416/2001 cu modificările si completările ulterioare, familiilor și persoanelor singure vulnerabile, fără venituri sau cu venituri sub nivelul venitului minim garantat, acordându-se diferența în acest caz.

Actele nercesare pentru obținerea ajutorului social sunt:

 • cerere și declarație tip pentru acordarea ajutorului social, obţinută de la Compartimentul de Ajutor Social din cadrul Direcției de Asistenţă Socială (descarcă aici) ;
 • cerere și declarație tip pentru modificarea cererii de acordare a ajutorului social, obţinută de la Compartimentul de Ajutor Social din cadrul Direcției de Asistenţă Socială (descarcă aici);
 • carte de identitate (C.I.) soţ, soţie (concubini) – copii xerox;
 • certificate de naştere ale membrilor de familie – copie xerox;
 • certificat de căsătorie (acolo unde este cazul) – copie xerox;
 • certificat de deces soţ/soţie (unde este cazul) – copie xerox ;
 • cupon de pensie sau cupon de şomaj ( unde este cazul);
 • adeverinţă şcoală – numai pentru copiii care frecventează cursurile şcolare, cu menţiunea dacă primesc sau nu bursă de merit şi în ce cuantum;
 • certificat de handicap şi dovada de la Direcţia de Asistenţă Socială Braşov – pentru copii cu dizabilităţi care nu pot frecventa şcoala– copie xerox ;
 • adeverinţe de venit impozabil de la Administraţia financiară (soţ şi soţie);
 • adeverinţe de teren agricol de la Biroul Agricol din Primărie (soţ şi soţie);
 • adeverinţe A.J.O.F.M Făgăraş (soţ,soţie);
 • cupoane alocaţii de stat sau extras de cont;
 • sentinţă de divorţ şi încredinţare minori sau sentinţă de stabilire pensie de întreţinere minori ( unde este cazul) – copie xerox ;
 • hotărâre judecătorească de încredinţare în vederea adopţiei – copie xerox, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească de încuviinţare a adopţiei – copie xerox, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească sau după caz, hotărârea comisiei pentru protecţia copilului privind măsura plasamentului – copie xerox, potrivit legii;
 • decizia directorului general al Direcţiei Generale de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului sau după caz, hotărârea judecătorească privind măsura plasamentului în regim de urgenţă – copie xerox, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească de instituire a tutelei sau dacă este cazul dispoziţia autorităţii tutelare – copie xerox, potrivit legii;
 • hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este declarat/declarată dispărut/dispărută – copie xerox, (dacă este cazul);
 • hotărâre judecătorească prin care soţul/soţia este arestat/arestată preventiv pe o perioadă mai mare de 30 de zile sau execută o pedeapsă privativă de libertate şi nu participă la întreţinerea copiilor – copie xerox, dacă este necesar şi adeverinţă de la Penitenciarul unde este deţinut;
 • certificat de încadrare într-o boală invalidantă, pentru persoanele care nu pot efectua munca în folosul comunităţii;

După înregistrarea formularelor tipizate într-un registru special , se face ancheta socială la domiciliul solicitantului. Pe baza celor constatate și consemnate în ancheta socială se face referat cu propunere de acordare sau respingere . Pe baza referatului se emite Dispoziția primarului de acordare sau respingere.

Numar persoane Cuantum ajutor social
1 142 LEI
2 255 LEI
3 357 LEI
4 442LEI
5 527 LEI
6 564 LEI
7 600 LEI
8 637 LEI
9 673 LEI
10 710 LEI

O copie a cererii tipizate pentru acordarea ajutorului social insoțită de fișa de calcul se transmite la AJPIS BRAȘOV ( institutia decidentă care are și drept de control și care efectuează plățile efectiv)

Plătile se fac prin mandat poștal sau in cont și reprezintă sumele aferente lunii anterioare.

Beneficiarii ajutorului social au obligația să presteze ore de munca în folosul comunității, în funcție de suma pe care o primesc. De asemenea au obligația de a reînnoi adeverințele de la registrul agricol si de la AJOFM din 3 in 3 luni și să anunțe orice modificare intervenită de la depunerea dosarului cu privire la situația familială, a veniturilor sau a locuinței in termen de 10 zile.

Dacă aceste ore de prestație nu se execută, actele nu sunt reînnoite sau modificările nu sunt anunțate, dosarul se suspendă prin Dispoziție scrisă a Primarului.

În cazul decedaților , care au avut ajutor social, se acordă unei firme de pompe funebre sau aparținătorilor, un ajutor de deces. Acest ajutor de deces se acordă în baza Legii 416/ 2001 și a unei Hotărâri de Consiliu Local nr. 30/ 28.02.2017, privind cuantumul acordat, cu prezentarea de către aparținator/aparținători a actelor doveditoare ale susținerii cheltuielilor de înmormântare.

LISTA BUNURILOR ce conduc la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei/ajutorului social

Bunuri imobile
1  Clădiri  sau alte spaţii locative în afara locuinţei de domiciliu şi a anexelor gospodăreşti
2 Terenuri de împrejmuire a locuinţei şi curtea aferentă şi alte terenuri intravilane care depăşesc 1.000 mp în zona urbană şi 2.000 mp în zona rurală
Bunuri mobile
1 Autoturism/Autoturisme şi/sau motocicletă/motociclete cu o vechime mai mică de 10 ani,  cu excepţia celor adaptate pentru persoanele cu handicap ori destinate transportului acestora sau persoanelor dependente, precum şi pentru uzul persoanelor aflate în zone greu accesibile
2 Mai mult de un autoturism/motocicletă cu o vechime mai mare de 10 ani
3 Autovehicule: autoutilitare, autocamioane de orice fel cu sau fără remorci, rulote, autobuze, microbuze
4 Şalupe, bărci cu motor, scutere de apă, iahturi, cu excepţia bărcilor necesare pentru uzul persoanelor care locuiesc în Rezervaţia Biosferei „Delta Dunării“
5 Utilaje agricole: tractor, combină autopropulsată“
6 Utilaje de prelucrarea agricolă: presă de ulei, moară de cereale“
7 Utilaje de prelucrat lemnul: gater sau alte utilaje de prelucrat lemnul acţionate hidraulic, mecanic sau electric
*) Aflate în stare de funcţionare
Depozite bancare
1 Depozite bancare cu valoare de peste 3.000 lei
Terenuri/animale şi/sau păsări
1 Suprafeţe de teren extravilan, animale şi păsări a căror valoare netă de producţie anuală depăşeşte suma de 1.000 euro pentru persoana singură, respective suma de 2.500 euro pentru familie

NOTĂ: Deţinerea unuia dintre bunurile menţionate conduce la excluderea acordării alocaţiei pentru susţinerea familiei / ajutorului social.

Formulare si acte necesare (descarca documente):

Formular de contact

Sari la conținut