Direcția de Asistență Socială Făgăraș ( D.A.S. Făgăraș ) este instituția publică cu personalitate juridică, specializată în administrarea şi acordarea beneficiilor de asistenţă socială, prestațiilor şi a serviciilor sociale, înfiinţată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Făgăraș, cu scopul de a asigura aplicarea politicilor sociale în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi, precum şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate intr-o stare de nevoie socială.

Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraș funcţionează  ca instituţie  publică de  specialitate cu personalitate juridică în subordinea Consiliului Local Făgăraș, conform  H.C.L. nr. 195/27.7.2018.

Instituţia se  organizează  şi  funcţionează  pe  baza următoarelor principii:

Universalitatea – fiecare persoană are dreptul la asistenţă socială în condiţiile prevăzute de lege;

Respectarea demnităţii umane – fiecărei persoane îi este garantată dezvoltarea liberă şi deplină a personalităţii;

Solidaritatea socială – comunitatea participă la sprijinirea persoanelor care nu îşi pot asigura nevoile sociale, pentru menţinerea şi întărirea coeziunii sociale;

Parteneriatul – autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, instituţiile de drept public şi privat, structurile asociative, precum şi instituţiile de cult recunoscute de lege cooperează în vederea acordării serviciilor sociale;

Subsidiaritatea – în situaţia în care persoana sau familia nu îşi poate asigura integral nevoile sociale, intervine colectivitatea locală şi structurile ei asociative şi complementar, statul;

Participarea beneficiarilor – beneficiarii măsurilor şi acţiunilor de asistenţă socială contribuie activ la procesul de decizie şi de acordare a acestora;

Transparenţa – asigură creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice centrale şi locale faţă de cetăţean, precum şi stimularea participării active a beneficiarilor la procesul de luare a deciziilor;

Nediscriminarea – accesul la drepturile de asistenţă socială se realizează fără restricţie sau preferinţă faţă de rasă, naţionalitate, origine etnică, limbă, religie, categorie socială, opinie, sex ori orientare sexuală, vârstă, apartenenţă politica, dizabilitate, boală cronică necontagioasă, infectare HIV sau apartenenţă la o categorie defavorizată, precum şi orice alt criteriu care are ca scop ori ca efect restrângerea folosinţei sau exercitării, în condiţii de egalitate, a drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale;

Egalitatea de şanse, potrivit căreia beneficiarii, fără niciun fel de discriminare, au acces în mod egal la oportunităţile de împlinire şi dezvoltare personală, dar şi la măsurile şi acţiunile de protecţie socială;

Focalizarea, potrivit căreia beneficiile de asistenţă socială şi serviciile sociale se adresează celor mai vulnerabile categorii de persoane şi se acordă în funcţie de veniturile şi bunurile acestora.

das fagarasDirecţia de Asistenţă Socială Făgăraș are ca obiect principal de activitate înfăptuirea măsurilor de  protecţie şi  asistenţă socială pentru  protejarea  persoanelor  care  din cauza unor  motive  de  natură economică, fizică, psihică sau socială nu  au  posibilitatea  să-şi asigure nevoile sociale, de a-și  dezvolta propriile capacităţi şi competenţe pentru integrarea socială.

D.A.S. Făgăraș asigură în profil teritorial realizarea măsurilor de asistenţă socială prevăzute de lege în domeniul protecţiei copilului şi familiei, persoanelor singure, persoanelor vârstnice, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror altor persoane aflate în nevoie sau în situaţii de marginalizare şi excludere socială, desfăşurându-şi activitatea în conformitate cu prevederile Legii 292/2011 privind Asistenţa Socială din România și a altor norme legale specifice pe fiecare subdomeniu de activitate.

Asistenţa socială, componenta a sistemului naţional de protecţie socială, cuprinde serviciile sociale acordate în vederea dezvoltării capacităţilor individuale sau colective pentru asigurarea nevoilor sociale, creşterea calităţii vieţii şi promovarea principiilor de coeziune şi incluziune socială.

PRINCIPALELE SERVICII SOCIALE DESFĂȘURATE ÎN CADRUL D.A.S. Făgăraș sunt următoarele:

  • recuperare şi reabilitare;
  • suport şi asistentă pentru familiile şi copiii aflaţi în dificultate;
  • educaţie informală extracurriculară pentru copii şi adulți, în funcţie de nevoia fiecărei categorii;
  • asistență şi suport pentru persoanele vârstnice, inclusiv pentru persoanele vârstnice dependente;
  • sprijin şi orientare pentru integrarea, readaptarea şi reeducarea profesională;
  • mediere socială;
  • consiliere psihologică si planning familial;
  • consiliere socială și juridică;
  • facilitarea imbunățirii condițiilor de viață și sprijinirea integrării persoanelor cu handicap;
  • orice alte măsuri şi acţiuni care au drept scop menţinerea, refacerea sau dezvoltarea capacităţilor individuale pentru depăşirea unei situaţii de nevoie socială.

MISIUNEA
Misiunea Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraș constă în aplicarea la nivel local a politicilor şi strategiilor de asistenţă socială în domeniul protecţiei copilului, familiei, persoanelor vârstnice, persoanelor cu dizabilităţi şi altor persoane, grupuri sau comunităţi aflate în nevoie socială, domiciliate sau cu reședința stabilită pe raza municipiului Făgăraș, prin acordarea beneficiilor sociale şi furnizarea de servicii sociale care să răspundă nevoilor identificate. Scopul prioritar este de a menţine funcţionalitatea socială a persoanei în comunitate, urmărind prevenirea şi combaterea riscului de excluziune socială, creşterea calităţii vieţii şi promovarea incluziunii sociale a acestora. Îndeplinirea misiunii serviciului public se face cu respectarea legislaţiei specifice administraţiei publice locale, precum şi a legislaţiei în domeniul propriu de activitate.

ORGANIZARE
Structura organizatorică a Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraș, în calitate de furnizor de servicii sociale cuprinde, în funcţie de volumul, complexitatea şi specificul activităţilor: servicii, birouri şi compartimente.

Direcţia de Asistenţă Socială Făgăraș este organizată astfel:

1. Director executiv;
2. Șef birou servicii, strategii, programe, proiecte în domeniul asistenței sociale și relația cu asociațiile și fundațiile ;
2. a) Compartiment autoritate – tutelară, protecția copilului, intervenție în situații de urgență, de abuz, neglijare, trafic, migrație, repatrieri și prevenire marginalizare socială ;
2. b) Compartiment financiar- contabilitate;
2. c) Compartiment juridic și informatizare;
2. d) Compartiment consiliere psihologică, planning familial, monitorizare, analiză statistică, indicatori asistență și incluziune socială;
2. e) Centru de zi pentru persoane vărstnice;
2. f) Cantina de ajutor social;
2. g) Creșa de copii ‘’ Mămăruța ‘’;

3. Șef birou asistență și prestații sociale;
3. a) Compartiment pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;
3. b) Compartiment de evidență și plată beneficii de asistență socială;
3. c) Compartiment de asistență medicală, școlară și comunitară;
3. d) Compartiment comunicare, registratură, relații cu publicul și evaluare initială.

Program de lucru:

 • Luni – Joi: 08.00 – 16.30
 • Vineri: 08.00 – 14.00

Program de lucru cu publicul:

 • Luni – Vineri: 09.00 – 13.00

Adresă:

 • Direcția de Asistență Socială Făgăraș
 • Strada Tudor Vladimirescu Nr. 8
 • Localitatea Făgăraș, judetul Brașov

Contact telefonic:

 • Telefon: 0785 205 690
 • Telefon: 0268 214998
 • Fax: 0268 218797

Email: secretariat@dasfagaras.ro

Pagina Facebook: https://www.facebook.com/dasfgs/

Website: www.dasfagaras.ro

Formular de contact

Sari la conținut