Atributiile in domeniul persoanelor cu dizabilitati

 • asigură aplicarea legislaţiei cu privire la persoanele adulte cu handicap şi asistenţii personali ai acestora;
 • verificarea în teren, efectuarea si întocmirea anchetelor sociale necesare obţinerii certificatelor de încadrare a adulţilor în grad de handicap;
 • verificarea în teren, efectuarea si întocmirea anchetelor sociale în vederea angajării asistenţilor personali pentru persoanele adulte cu dizabilităti, încadrate în grad de handicap grav si care au dreptul de a beneficia de asistent personal;
 • verificarea în teren si întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea obţinerii rovinietei pentru persoanele adulte cu handicap, însoţitorii sau, după caz, asistentii personali ai acestora;
 • verificarea în teren si întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea internării într-un centru de tip rezidenţial;
 • verificarea în teren şi întocmirea anchetelor sociale necesare la completarea dosarului depus la DGASPC în vederea recuperării medicale a bolnavului la domiciliu sau în centre special amenajate;
 • verificarea în teren si întocmirea anchetelor sociale bolnavilor încadraţi în grad de invaliditate (bolnavi psihici sau pentru cazuri cu afecţiuni grave ori cu o problematică deosebită) la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale.
 • acordă servicii sociale adresate persoanelor vârstnice singure sau fără copii şi persoanelor cu dizabilităţi care trăiesc în stradă: adăposturi de urgenţă pe timp de iarnă, echipe mobile de intervenţie în stradă sau servicii de tip ambulanţă socială, adăposturi de noapte, centre rezidenţiale cu găzduire pe perioadă determinată;
 • monitorizează şi analizează situaţia persoanelor adulte cu dizabilităţi din unitatea administrativ-teritorială, precum şi modul de respectare a drepturilor acestora, asigurând centralizarea şi sintetizarea datelor şi informaţiilor relevante;
 • identifică şi evaluează situaţiile care impun acordarea de servicii şi/sau beneficii pentru persoanele adulte cu dizabilităţi;
 • iniţiază, susţine şi dezvoltă servicii sociale centrate pe persoana cu handicap, în colaborare sau în parteneriat cu persoane juridice, publice ori private;
 • elaborează documentaţia necesară pentru acordarea serviciilor;
 • asigură consilierea şi informarea familiilor asupra drepturilor şi obligaţiilor acestora şi asupra serviciilor disponibile pe plan local;
 • implică în activităţile de îngrijire, reabilitare şi integrare a persoanei cu handicap familia acesteia;
 • încurajează şi susţine activităţile de voluntariat;
 • colaborează cu direcţia generală de asistenţă socială şi protecţia copilului în domeniul drepturilor persoanelor adulte cu dizabilităţi şi transmite acesteia toate datele şi informaţiile solicitate din acest domeniu.
 • încheie contracte individuale de muncă şi asigură formarea continuă de asistenti personali, evaluează şi monitorizează activitatea acestora, în condiţiile legii; întocmeşte, gestionează şi răspunde de dosarele personale ale asistenţilor personali, întocmeşte actele administrative privind modificarea, suspendarea şi încetarea contracteloi individuale de muncă, precum şi acordarea tuturor drepturilor prevăzute de legislaţia munci pentru asistentii personali;
 • întocmeşte statul de personal al asistenţilor personali, precum şi a fişei colective de prezenţă; întocmeşte statele de plată pentru asistentii personali, în baza centralizării datelor din pontaje, cereri de concedii de odihnă, concediilor medicale; întocmeşte şi verifică foia colectivă de prezenţă a asistenţilor personali; întocmeşte statul de personal ori de câte ori intervin modificări privind, numărul de angajaţi, drepturile salariale lunare ale asistenţilor personali etc.;
 • întocmeşte şi actualizează Registrul de evidenţa al salariaţilor şi baza de date privind evidenţa asistenţilor personali, conform legislaţiei în vigoare;
 • Se asigură de existenţa la dosar a tuturor documentelor prevăzute de lege;

Formular de contact

Sari la conținut