Compartimentul pentru protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Asigură aplicarea prevederilor legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu nevoi speciale – persoanele vârstnice dependente, persoanelor cu handicap, precum şi a oricăror persoane aflate în situaţie de risc social.

În vederea îndeplinirii sarcinilor, va colabora cu celelalte compartimente ce oferă servicii de asistenţă socială din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Făgăraș, cu serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Făgăraș precum şi cu instituţiile de stat, organizaţii neguvernamentale, voluntari, în interesul persoanelor cu nevoi speciale care fac obiectul protecţiei acestui serviciu având următoarele atribuții:

 • întocmirea anchetelor sociale necesare evaluării persoanelor adulte sau a copiilor cu handicap de către Comisia de evaluare a persoanelor cu handicap;
 • preluarea, verificarea şi întocmirea documentației necesare obținerii indemnizaţiei lunare pentru persoanele cu handicap grav care au optat pentru aceasta în locul asistentului personal;
 • instrumentarea dosarului de angajare a asistentului personal pentru persoanele cu handicap grav;
 • verificarea periodică a activității asistenților personali aflați în evidența Direcției de Asistență Socială și întocmirea de rapoarte semestriale către Consiliul local, cu privire la cele constatate;
 • asigurarea gratuităţii transportului în comun pentru persoanele cu handicap grav şi asistenţii personali sau însoţitorii acestora şi pentru persoanele cu handicap accentuat sau însoţitorii acestora;
 • eliberarea cardului-legitimaţie de parcare pentru persoanele cu handicap;
 • întocmirea şi transmiterea dosarului către D.G.A.S.P.C Brașov pentru admiterea persoanelor cu handicap în Centrele de îngrijire şi asistenţă din subordinea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Brașov;
 • colaborarea cu Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Brașov în vederea rezolvării problemelor persoanelor cu handicap;
 • întreprinde acțiuni in vederea constientizării si sensibilizării sociale față de problemele persoanelor cu dizabilități;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop prevenirea sau limitarea unor situații de dificultate ori vulnerabilitate, care pot duce la marginalizarea sau excluderea socială a persoanelor cu dizabilități, conform legislației in vigoare;
 • întreprinde acțiuni ce au drept scop consolidarea relațiilor de colaborare cu diverse instituții cu atribuții in domeniul asistenței sociale, în vederea organizării de seminarii, întâlniri, informări pentru persoanele cu dizabilități.
 • întocmirea anchetelor sociale, la solicitarea medicului expert al asigurărilor sociale, necesare expertizării pensionarului încadrat în grad de invaliditate;

Acte necesare evaluării complexe in vederea incadrării în grad de handicap adulti:

 1. referate medici specialiști – original
 2. scrisoare medicală de la medicul de familie – originală
 3. alte acte medicale de la debut și până în prezent – copie (dupa caz)
 4. declaraţie pe propria răspundere că nu realizaţi alte venituri (dupa caz)
 5. decizie de pensionare – copie (dupa caz)
 6. cupon de pensie – original (dupa caz)
 7. adeverinţa de salariat – originală (dupa caz)
 8. acte de identitate cu termen de valabilitate neexpirat – copie
 9. certificat de handicap – copie (pentru cei care vin la reevaluare)
 10. anchetă socială tip efectuată de către primăria de domiciliu
 11. cerere tip completată la primaria de domiciliu

Acte necesare evaluării complexe in vederea incadrării în grad de handicap copii:

 1. Copie xerox a actului de identitate al copilului ( certificat nastere/carte de identitate) ;
 2. Copii ale actelor de identitate ale părinţilor/reprezentant legal ;
 3. O copie a documentului prin care se face dovada că persoana care depune cererea este reprezentantul legalal copilului (Hotărâre a instanţei/ Hotărâre a Comisiei pentru Protecţia Copilului);
 4. Ancheta sociala (completata de primaria de domiciliu+Factori de mediu) ;
 5. Fişă medicală sintetică de la medicul de familie sau medicul curant din unitatea specializată în îngrijiri paleative ;
 6. Certificatul medical tip A5 de la medicul de specialitate ;
 7. Copii ale documentelor medicale adiţionale la certificatul medical de tip A5 (scrisoare medicală, bilete externare,etc);
 8. Fişa de evaluare psihologică de la psihologul atestat în psihologie clinică (atunci când e cazul) ;
 9. Fisă psihopedagogică ;
 10. O copie a certificatului de încadrare în grad de handicap în vigoare (la reevaluare) ;
 11. O copie a certificatului de orientare şcolară şi profesională în vigoare(atunci când e cazul) ;
 12. Alte documente în copie ;
 13. Adeverinta scolara eliberată de unitatea de invatamant – in cazul copiilor care urmeaza o formă de invățământ ;

ACTE NECESARE PENTRU PERSOANELE CARE OPTEAZA PENTRU INDEMNIZATIA DE HANDICAP

 • cerere tip
 • copie după actul de identitate
 • copie cerificat de naștere în cazul copiilor
 • copie după certificatul de persoană cu handicap al persoanei cu handicap grav
 • extras de cont bancar
 • declaraţie pe proprie răspundere că până în data de 5 ale lunii, raportez orice modificare survenită în starea fizică, psihică sau socială şi alte situaţii de natură să modifice acordarea drepturilor prevăzute de lege, în caz contrar voi suporta dispoziţiile art. 100 alin (1) şi (2) din Legea 448/2006, privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap.

Cereri si formulare tip (descarca mai jos):

Formular de contact

Sari la conținut