Cantina de ajutor social oferă servicii de preparare și distribuire a hranei beneficiarilor aflați în risc de sărăcie, de pe raza municipiului Făgăraș, în vederea depăşirii situaţiilor de dificultate, prevenirii şi combaterii riscului de excluziune socială, promovării incluziunii sociale şi creşterii calităţii vieţii acestora.

Localizare:

CANTINA DE AJUTOR SOCIAL FĂGĂRAŞ, str. Ion Codru Drăguşanu nr. 17, Contact: 0268/211923

Organizare:

Serviciul social Cantina de ajutor social funcţionează cu un număr de 6 posturi total personal contractual și 1 Șef birou Serviciul Strategii, Programe, Protecție în domeniul Asistenței Sociale și Relația cu Asociațiile și Fundațiile, cu atribuții de coordonator cantină, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr. 195 din data de 27.07.2018 privind infiintarea Directiei de Asistenta Sociala Fagaras, cu personalitate juridica, prin reorganizarea Serviciului Public de Asistenta Sociala Fagaras si aprobarea organigramei, statului de functii si Regulamentului de organizare si functionare și un asistent social cu contract de prestări servicii.

 • personal de conducere: 1
 • personal de specialitate şi auxiliar: 1 asistent social cu contract de prestări servicii;
 • personal cu funcţii administrative, gospodărire, întreţinere-reparaţii, deservire: 6

Finanţarea centrului

 1. În estimarea bugetului de venituri şi cheltuieli, Cantina de ajutor social are în vedere asigurarea resurselor necesare acordării serviciilor sociale cel puţin la nivelul standardelor minime de calitate aplicabile.
 2. Finanţarea cheltuielilor Cantinei de ajutor asigură, în condiţiile legii, din următoarele surse:
  a) bugetul local ;
  b) donaţii, sponsorizări sau alte contribuţii din partea persoanelor fizice ori juridice din ţară şi din străinătate;
  c) alte surse de finanţare, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

Servicii acordate

Serviciile sociale la cantina de ajutor social se acordǎ la cererea scrisǎ a solicitantului însoţitǎ de urmǎtoarele documente:

 • copii acte de identitate (C.I., B.I., certificate de nastere, etc);
 • documente privind veniturile: adeverinte de salar, indemnizatii, alocatii familiale, alocatii copii, cupon de pensii, somaj, etc.
 • certificate de atestare fiscala de la Directia Taxe si Impozite, pentru toti membrii majori ai familiei;
 • adeverinte Administratia Finantelor Publice pentru persoanele care realizeaza venituri din activitati independente sau agricole
 • acte din care să rezulte încadrarea, potrivit legii, în categoria persoanelor cu handicap accentuat sau grav ori în gradul I sau II de invaliditate, pentru persoanele aflate în întreţinere;
 • ancheta socială și/sau evaluarea psihologică care atestă situația de risc de abandon a copiilor proveniți din familii defavorizate
 • actul din care să rezulte calitatea solicitantului de tutore/curator sau hotărârea definitivă de încuviinţare a adopţiei, de plasament familial al minorului, potrivit legii .
 • după caz, alte acte doveditoare privind componenţa, starea socio-economică și medicală a familiei

Criteriile de eligibilitate ale beneficiarilor

Acordarea serviciilor cantinei de ajutor social al Municipiului Făgăraș are la baza evaluarea situatiei socio-economice de catre personalul de specialitate al DAS din care să rezulte încadrarea solicitantului în categoria persoanelor eligibile pentru a beneficia de cantina de ajutor social precum şi propunerea de aprobare a cererii de furnizare servicii în cadrul cantinei;

Beneficiarii serviciilor sociale acordate în Cantina de ajutor social sunt

 • copiii in varsta de pana la 18 ani, aflati in intretinerea acelor familii al caror venit net mediu lunar pe o persoana in intretinere este sub nivelul venitului net lunar, pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
 • tinerii care urmeaza cursuri de zi la institutiile de invatamant ce functioneaza in conditiile legii, pana la terminarea acestora, dar fara a depasi varsta de 25 de ani, respectiv 26 de ani in cazul celor care urmeaza studii superioare cu o durata mai mare de 5 ani, care se afla in situatia prevazuta la lit. a);
 • persoanele care beneficiaza de ajutor social sau de alte ajutoare banesti acordate in conditiile legii sial caror venit este de pana la nivelul venitului net lunar pentru o persoana singura, luat in calcul la stabilirea ajutorului social;
 • pensionarii;
 • persoanele care au implinit varsta de pensionare, aflate intr-una dintre urmatoarele situatii: sunt izolate social, nu au sustinatori legali, sunt lipsite de venituri;
 • invalizii si bolnavii cronici;
 • orice persoana care, temporar, nu realizeaza venituri.
 • Categoriile prioritate de beneficiari ai Cantinei de ajutor social sunt, conform HCL nr. 78 din 29 septembrie 2016 : persoanele cu handicap, pensionarii, copiii aflați în risc ridicat de abandon proveniți din familii defavorizate.

Persoanele îndreptăţite să beneficieze de serviciile cantinei de ajutor social, şi care realizează venituri ce se situează peste nivelul venitului net lunar, pentru o persoană singură, luat în calcul la stabilirea ajutorului social, pot beneficia de serviciile cantinei de ajutor social, cu plata unei contribuţii de 30% din venitul pe persoană, fără a se depăşi costul meselor servite, calculate pe aceeaşi perioadă.

Cantina va servi masa o singură data pe zi între orele 12.00 – 15.00, prânzul şi cina în limita alocaţiei de hrană prevăzute de reglementările legale.

Formular de contact

Sari la conținut