Perioada înscrierilor la Creșa de copii ” Mămăruța” pentru anul școlar 2021-2022 este 1.04.2021 – 31.05.2021.

Cresa de copii ” Mămăruța” cu program prelungit este o instituţie publică fără personalitate juridică aflată în structura şi subordinea Direcției de Asistenţă Socială Făgăraş, specializată în servicii cu caracter social, medical, educaţional pentru creşterea, îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 2 ani neîmpliniţi la data începerii anului şcolar .

Misiunea Creşei de copii „Mămăruţa” este de a asigura servicii integrate de îngrijire, supraveghere şi educaţie a copiilor de vârstă antepreşcolară şi de a dezvolta programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor acestora.

Creşa ”Mămăruța” funcţionează ca centru cu program de lucru zilnic .

Creşa, unitate în care se desfăsoară activităţi de educaţie timpurie face parte atât din sistemul naţional de servicii sociale reglementat de Legea asistenței sociale prin furnizarea de servicii de îngrijire şi supraveghere, cât şi din sistemul de învăţământ preuniversitar reglementat de Legea educaţiei naţionale, prin furnizarea de servicii de educaţie timpurie antepreşcolară.

Beneficiarii serviciilor acordate de Creşa „Mămăruţa” sunt copiii, cu vârsta cuprinse între 3 luni şi 2 ani, copii ai cetăţenilor cu domiciliul în municipiul Făgăraș sau reşedinţa în municipiul Făgăraş, stabilită cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii.

Localizare:
Creşa de copii denumită „Mămăruţa” funcţionează în municipiul Făgăraş, având sediul în str. Cerbului, nr.5.

Creşa ”Mămăruța” îşi desfăşoară activitatea în baza unui Regulament de Organizare şi Funcţionare şi a prevederilor legale în vigoare privind protecția și promovarea drepturilor copilului .

În creşă se realizează în principal următoarele activităţi:

 1. se acordă servicii de îngrijire şi supraveghere copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 2 ani;
 2. se dezvoltă programe de educaţie timpurie adecvate vârstei, nevoilor, potenţialului de dezvoltare şi particularităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 2 ani;
 3. se asigură supravegherea, menţinerea stării de sănătate şi de igienă a copiilor, se acordă primul ajutor şi îngrijirile medicale necesare în caz de îmbolnăvire, până la momentul preluării copilului de către susţinătorul legal sau al internării într-o unitate medicală, după caz;
 4. se asigură nutriţia copiilor cu respectarea normelor legale în vigoare;
 5. personalul colaborează cu familiile copiilor care frecventează creşa şi realizează o relaţie de parteneriat activ cu părinţii/reprezentanţii legali, în vederea respectării interesului copilului;
 6. se asigură consiliere şi sprijin pentru părinţii/reprezentanţii legali ai copiilor;
 7. se asigură baza tehnico-materiaIă necesară activităţilor de dezvoltare a deprinderilor şi abilităţilor copiilor cu vârste cuprinse între 3 luni şi 2 ani.

Obiectivele generale ale educaţiei timpurii care se asigură în creşe vizează următoarele aspecte:

 1. stimularea diferenţiată a copilului în vederea dezvoltării sale individuale în plan intelectual, socio-afectiv şi psihomotric, ţinând cont de particularităţile specifice de vârstă ale acestuia şi de potenţialul său evaluat;
 2. realizarea unui demers educaţional bazat pe interacţiunea activă cu adultul, rutina zilnică, organizarea eficientă şi proiectivă a mediului şi a activităţilor de învăţare;
 3. promovarea jocului ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârstele timpurii;
 4. promovarea interacţiunii cu ceilalţi copii prin activităţi de grup specifice vârstei;
 5. sprijinirea părinţilor şi familiei în educaţia timpurie a copiilor.

Principiile care stau la baza activităţii Creşei sunt:

 1. Respectarea şi promovarea cu prioritate a interesului superior al copilului, egalitatea şanselor şi nediscriminarea;
 2. Asigurarea unei îngrijiri individualizate şi personalizate a copilului;
 3. Asigurarea protecţiei împotriva abuzului şi exploatării copilului;
 4. Asigurarea unei intervenţii profesioniste, prin echipe pluridisciplinare;
 5. Asigurarea confidenţialităţii şi a eticii profesionale;
 6. Responsabilizarea părinţilor cu privire la exercitarea drepturilor şl îndeplinirea obligaţiilor părinteşti;
 7. Primordialitatea responsabilităţii părinţilor cu privire la respectarea şi garantarea drepturilor copilului

BENEFICIARI Şl SERVICII PRESTATE

De serviciile acordate de către Creşa ”Mămăruţa” beneficiază următoarele categorii de persoane:

 1. Copii cu vârste cuprinse între 3 luni şi 2 ani, cu condiţia ca părinţii/reprezentanţii legali să aibă domiciliul în municipiul Făgăraş şi care sunt apţi din punct de vedere medical pentru a frecventa colectivitatea;
 2. Copii ai căror părinţi/reprezentanţi legali nu au contractul de muncă încetat sau suspendat (excepţie fac părinţii care în maxim 4 luni de la începerea anului școlar urmează să se reîncadreze în muncă prin incetarea suspendării contractului de muncă);
 3. Copii ai căror mame sunt eleve sau studente la forma de zi (adeverinţa de la unitatea de învăţământ frecventată).
 4. Copii proveniţi din familii în care există un risc social (stabilit în urma întocmirii anchetei sociale)

Serviciile care se acordă în creşă sunt:

 1. servicii de educaţie timpurie realizate în baza unui curriculum naţional, centrat pe dezvoltarea fizică, cognitivă, emoţională şi socială a copiilor, respectiv pe remedierea timpurie a eventualelor dificultăţi/deficienţe de dezvoltare;
 2. servicii de îngrijire, protecţie şi nutriţie a copiilor;
 3. servicii de supraveghere a stării de sănătate a copilului;
 4. servicii complementare pentru copil, familie, respectiv servicii de consiliere, de educaţie parentală, de informare.

În activitatea desfăşurată în cadrul creşei Mămăruța se respectă dreptul copilului la joc ca formă de activitate, metodă, procedeu şi mijloc de realizare a demersurilor educaţionale la vârste timpurii, precum şi ca metodă de stimulare a capacităţii şi creativităţii copilului, ca un drept al acestuia şi ca o deschidere spre libertatea de a alege, potrivit nevoilor proprii.

Tipurile de activităţi desfăşurate cu copiii în creșă sunt:

 1. jocul cu jucăria, jocul simbolic, jocul senzorial, jocul cu nisip şi apă, jocul de construcţie, jocul didactic;
 2. activităţi artistice şi de îndemânare: desen, pictură, modelaj, activităţi practice şi gospodăreşti;
 3. activităţi de muzică şi de mişcare: audiţii, jocuri muzicale, jocuri cu text şi cânt, cântece, euritmie;
 4. activităţi de creaţie şi de comunicare: povestiri, memorizări, lucrul cu cartea, citire de imagini;
 5. activităţi de cunoaştere: observări, lecturi după imagini, activităţi matematice, convorbiri, jocuri didactice, experimente;
 6. activităţi în aer liber: plimbări, jocuri la nisipar, jocuri şi întreceri sportive, utilizarea aparatelor de joacă.

Durata şi numărul activităţilor desfăşurate cu copiii din creşă variază în funcţie de nivelul de vârstă şi de interesul manifestat de grupul de copii/copil pentru acestea. Indiferent de durata recomandată pentru desfăşurarea unei activităţi, educatoarea îşi va adapta demersul didactic în funcţie de reacţia copilului/copiilor.

Activităţile de îngrijire şi educaţie destinate copiilor din creşe se desfăşoară pe baza unei planificări care vizează proiectarea tuturor activităţilor în care sunt implicaţi copiii, respectând programul zilnic stabilit de curriculumul pentru educaţia antepreşcolară şi metodologia specifică de aplicare a acestuia.

Creşa este organizată pe grupe de vârstă şi dezvoltare psihomotorie a copiilor, astfel:

 • grupa baby, copii cu vârstă între 3 luni -1 an
 • grupa mică , copii de 1 – 1 an şi 6 luni,
 • grupa mijlocie, între 1 an şi 6 luni – 2 ani .

Creşa funcţioneză cu program prelungit de 10 ore/zi dupa următorul program de lucru: de luni până vineri, în intervalul orar: 7 – 17 .

Primirea copiilor în creşă se face în intervalul orar 7.00 – 8.20, iar ieşirea se face în intervalul orar 15 – 16.40 .

Hrana copiilor care frecventează creşa se pregăteşte în bucătăria unităţii iar meniul copiilor este întocmit de către asistenta medicală, respectând prevederile Legii 123/2008, a Ordinului M.S nr, 1.563/ 2008 şi principiile unei alimentaţii sanătoase necesare dezvoltării armonioase a copiilor.

Structura anului şcolar pentru serviciile de creşă este aceeaşi cu cea stabilită pentru învăţământul preuniversitar.

Creşa „Mămăruţa” funcţionează pe tot parcursul anului, dar işi poate întrerupe activitatea cu acordul Inspectoratului Şcolar Judeţean Braşov pe o perioadă de 30 de zile de vacanţă pe timpul verii, precum şi în perioada sărbătorilor legale.

Procedura și actele necesare pentru înscrierea copiilor la creşă

Înscrierea copiilor pentru anul şcolar următor se va face în perioada 01.04 – 31.05 a fiecărui an, la sediul Direcției de Asistenţă Socială Făgăraş din str. T.Vladimirescu, nr.8.

În situaţii deosebite, se pot face înscrieri în timpul anului şcolar, în limita locurilor disponibile şi a planului de şcolarizare aprobat.

În cazul în care se solicită înscrierea fraţilor gemeni şi nu este liber decât un loc, se va suplimenta numărul de locuri cu numărul de copii aflaţi în această situaţie.

Actele necesare înscrierii copilului la creşă:

 • formular de inscriere (descarca aici)
 • copie a certificatului de naştere al copilului;
 • copia actelor de identitate ale părinţilor/reprezentanţilor legali care trebuie să dețină domiciliul în municipiul Făgăraș sau reşedinţa în municipiul Făgăraş, stabilită cu cel puțin 6 luni înainte de data depunerii cererii.
 • adeverinţă de la unitatea angajatoare pentru fiecare părinte din care să reiasă că aceștia deţin contract de muncă, precizarea venitului nu este necesară la depunerea dosarului
 • adeverinţă/decizie de la locul de muncă al părintelui care se află în concediu pentru creşterea copilului în care se va specifica data reînceperii activității profesionale și a încetării suspendării contractului de muncă
 • decizia privind aprobarea acordării inemnizaţiei de creştere copil emisă de Agenţia Judeţeană pentru Plăţi şi Inspecţie Socială ( dacă este cazul )
 • adeverinţă de la unitatea de învaţămant frecventată de către mamă la forma de zi (dacă este cazul)
 • în cazul părintelui unic ( se va ataşa un act notarial/sentinţă prin care se încredinţează minorul, care să demonstreze faptul că are în întreţinere copilul, sentinţă de divorţ, copie certificat de deces al unuia dintre părinţi daca este cazul sau alte documente doveditoare )
 • pentru cazurile sociale (dizabilităţi copii sau părinţi, copii aflaţi în tutela altor persoane pensionate, copii luaţi în plasament în familie, copii aflaţi în situaţii de risc de separare de părinţi) – acte doveditoare
 • dosar plic

Completare dosar în situaţia în care copilul este admis:

Pentru copii admişi se depune, în prima jumătate a lunii septembrie adeverinţă de venituri emisă de catre angajator în luna curenta, pentru fiecare dintre părinţi/reprezentanţi legali, document care trebuie să cuprindă venitul brut al acestuia pe ultimele 6 luni anterioare lunii septembrie.
De asemenea se completează dosarul cu adeverință tip de intrare în colectivitate emisa de medicul de familie

Structura organizatorică a Creşei Mămăruța face parte integrantă din structura şi organigrama Direcției de Asistenţă Socială Făgăraș.

Conducerea Creşei de copii”Mămăruţa” este asigurată de către coordonatorul intern al Creșei, Şeful Biroului de servicii, strategii, programe, proiecte in domeniul asistentei sociale si relatia cu asociatiile si fundatiile şi de către Directorul Direcției de Asistenţă Socială.

Formular de contact

Sari la conținut